پیگمنت مشکی در چمن مصنوعی به عنوان رنگدهی استفاده می‌شود. این پیگمنت‌ها به چمن مصنوعی جلوه و طراحی طبیعی‌تری می‌بخشند و همچنین از پیری و افت رنگ چمن مصنوعی به دلیل تعریقات متعدد محافظت می‌کنند