پیگمنت مشکی در تولید لنت‌های ترمز به عنوان یکی از عناصر مهم استفاده می‌شود. کاربردهای اصلی آن در این حوزه شامل موارد زیر می‌شود:
افزایش عمر مفید: اضافه کردن پیگمنت مشکی به ترکیبات لنت ترمز می‌تواند به عنوان یک عامل تقویت‌کننده عمل کند و میزان مقاومت و عمر مفید لنت را افزایش دهد.
کارایی ترمز: پیگمنت مشکی معمولاً به عنوان یکی از عوامل افزایش کارایی ترمز استفاده می‌شود. اضافه کردن آن به ترکیبات لنت می‌تواند به بهبود عملکرد ترمز و کاهش فرسایش لنت‌ها کمک کند.
مقاومت در برابر حرارت: پیگمنت مشکی به دلیل خصوصیات خود، از جمله مقاومت در برابر حرارت، برای تولید لنت‌های ترمز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ویژگی باعث می‌شود که لنت‌ها در شرایط حرارتی بالا همچنان عملکرد بهینه داشته باشند.
کاهش فرسایش: با اضافه کردن پیگمنت مشکی به ترکیبات لنت، میزان فرسایش لنت‌ها کاهش می‌یابد که این موضوع باعث افزایش عمر مفید و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری مربوط به سیستم ترمز می‌شود.
به طور کلی، پیگمنت مشکی در تولید لنت‌های ترمز به منظور بهبود عملکرد، افزایش عمر مفید و کاهش فرسایش مورد استفاده قرار می‌گیرد.