در صنایع نسوز، پیگمنت مشکی به عنوان یک عامل رنگزا و پوشش‌دهنده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پیگمنت با توجه به خصوصیات خود مانند مقاومت در برابر دما، مقاومت شیمیایی، و مقاومت در برابر خوردگی، در موارد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:
رنگ‌ها و پوشش‌ها: در تولید رنگ‌ها و پوشش‌های نسوز که برای محافظت از سطوح فلزی در برابر دما و خوردگی مورد استفاده قرار می‌گیرند، پیگمنت مشکی به عنوان یکی از عوامل رنگزای اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کامپوزیت‌ها: در تولید کامپوزیت‌های نسوز که برای ساخت قطعات با مقاومت در برابر حرارت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند، پیگمنت مشکی می‌تواند به عنوان یک عامل رنگزا و پوشش‌دهنده استفاده شود.
قطعات داخلی و بیرونی اتومبیل‌ها: در تولید قطعات داخلی و بیرونی اتومبیل‌ها که باید مقاومت در برابر دما و عوامل خارجی دیگر داشته باشند، پیگمنت مشکی به عنوان یکی از عوامل رنگزای مورد استفاده قرار می‌گیرد.